Стоглавый Собор и другие древние свидетельства: О сугубой Аллилуйи


ИЗ ПОСТАНОВЛЕНИЙ СТОГЛАВОГО СОБОРА (1551 г.)

ОТВЕТ О ТРЕГУБОЙ АЛЛИЛУЙИ. ГЛАВА 42.


Что во Пскове и во псковской земле по многим монастырем и церквам да и в новгороцкой земле по многим же местам доднесь говорили трегубую аллилуйю, кроме апостольских и отеческих преданий. Известно же уведехом от писателя жития преподобного отца нашего Ефросима Псковского, нового чудотворца, как его ради святых молитв извести и запрети Пречистая Богородица о трегубой аллилуйи и повеле православным хрестьяном говорити сугубую аллилуйю, а третие “Слава Тебе, Боже”.

И того ради отныне всем православным хрестьяном говорити двоегубое аллилуйе, а в третие “Слава Тебе, Боже”. Якоже святая соборная и апостольская Церковь имея и предаде, а не трегубити аллилуйи, якоже преже сего во Пскове говорили и по многим местом, а в четвертое приговаривали “Слава Тебе, Боже”.

Сия несть православных предание, но ЛАТЫНСКАЯ ЕРЕСЬ: не славят бо Троицу, но четверят, и Святаго Духа глаголют от Отца и Сына исходяща, и тем раболепна Святаго Духа творят. И того ради не подобает святыя аллилуйи трегубити, но дважды глаголати аллилуйя, а в третии “Слава Тебе, Боже”, понеже бо по-еврейски аллилуйя, а по нашему, по-русски, “Слава Тебе, Боже”.
_____________________________


«Ны́нѣ же истязу́еши за патріа́рхи всероссíйскія, въ ни́хъ же святѣ́йшій и великоблагоро́днѣйшій и великосла́внѣйшій Филаре́тъ, рукоположе́нный Ѳеофаномъ патріархомъ свята́го гра́да Іеросали́ма, и пе́рвый патріархъ Іовъ, рукоположе́нный Іереміе́ю вселе́нскимъ патріа́рхомъ царегра́дскимъ: Ви́дѣста бо о́ная вселе́нская патріа́рха и слы́шаста егда̀ рукополага́ста /я̀/ о чи́нѣ во святѣ́й лѵторгíи во святѣ́й россíйстѣй Це́ркви ПО СТАРОПЕЧА́ТНЫМЪ КНИ́ГАМЪ. Вы́дѣста въ лѵторгíи НА ПРОСФИРА́ХЪ И НА ПАНАѴА́РНОМЪ ХЛѢ́БѢ, Я́КО ПЕЧАТОВА́ШЕСЯ КРЕ́СТЪ /ТРИСОСТА́ВНЫЙ/ СЪ ПОДНО́ЖІЕМЪ. Вы́дѣста СЕДМОЧИ́СЛІЕ ПРОСФИ́РЪ. Ви́дѣста ЗНА́МЕНОВАНІЕ КРЕСТА̀: та́ко на благослове́ніи, я́ко на ли́цахъ свои́хъ си́це НА СВЯТЫ́ХЪ /ИКО́НАХЪ/ ВЪ ЦЕ́РКВИ ИЗОБРАЖЕ́НО. Слы́шаста АЛЛИЛУЙЮ ДВО́ЙСТВЕННУЮ съ приглаше́ніемъ СЛА́ВА ТЕБѢ̀ БО́ЖЕ НА́ШЪ. Слы́шаста ИСПОВѢДА́НІЕ ВѢ́РЫ пе́рваго и втора́го Собо́ра, и́бо слу́шая о́но Свя́щенная Це́рковь рукополагати повелѣ́ваетъ» („Керженскіе Отвѣты“, стр. в҃–г҃ /2–3/).

«Сія̀ [речѐ] нѣ́сть правосла́вныхъ Преда́нія, но ЛАТЫ́НСКАЯ Е́РЕСЬ, не сла́вятъ бо Тро́ицу, но четверя́тъ» („Керженскіе Отвѣты“, стр. ⱚ҃ı /19/).

«а҃ /1/. Во Уста́вѣ харате́йномъ, преподо́бнаго отца̀ Ѳео́дора Студи́та, велѣ́но во псалмоглаго́ланіи на концѣ̀ сла́въ глаго́лати: Аллилу́іа Аллилу́іа Слава Тебѣ̀ Бо́же, съ покло́ны.

Тако́въ же преподо́бнаго Ѳео́дора Студи́та древлепи́санный Уста́въ на бума́гѣ то́жде повелѣва́етъ.

в҃ /2/. Свяще́нный Фо́тій митрополи́тъ Московскій, въ Посла́ніи свое́мъ во Пско́въ въ лѣ́то ҂sц҃кӡ /6927/ то́жде повелѣва́етъ я́вственнѣ, и́же бы́стъ ро́домъ гре́къ Амморе́йскія /землѝ/.

г҃ /3/. Преподо́бный и прему́дрый Макси́мъ Гре́къ, въ Сло́вѣ м҃г-мъ /43-м/ Кни́ги его̀, засвидѣ́тельствуетъ: ДВА́ЖДЫ ГЛАГО́ЛАТИ АЛЛИЛУ́ІА, а въ тре́тіе приглаша́ти Сла́ва Тебѣ̀ Бо́же, во псалмоглаголанíихъ. Исповѣ́даетъ сіѐ А́нгелы пре́данное староцерко́вное Преда́ніе.
А е́же ТРИ́ЖДЫ ГЛАГО́ЛАТИ АЛЛИЛУ́ІА, а четвертое приглаша́ти Сла́ва Тебѣ̀ Бо́же имену́етъ сіе ЛАТИ́НСКОЕ ЧИНОСОДЕРЖА́НІЕ и возбраня́етъ сіѐ та́ко глаго́лати.

д҃ /4/. Боголюби́вый вели́кій кня́зь Васи́лій Іоа́нновичъ, и́же богодарова́нно роди́выйся, чуде́сно и преста́вивыйся, въ чуде́сномъ его̀ преставле́ніи [напи́сано въ Степе́нной] поя́ше са́мъ: Аллилу́іа, Аллилу́іа, Сла́ва Тебѣ̀ Бо́же. Сте́пень є҃ı /15/, глава̀ к҃д /24/, лѣ́та ҂ӡм҃s.

Подо́бнѣ о се́мъ и въ Минѣ́и /Че́тьи/ а́вгустовской Мака́рія митрополи́та пи́сано въ л҃а /31/ де́нь.

є҃ /5/. Въ Житіѝ преподо́бнаго Еѷфроси́на пско́вскаго чудотво́рца, и въ Минѣ́яхъ служе́бныхъ старопеча́тныхъ въ слу́жбѣ преподо́бному маіа въ є҃ı /15/ де́нь повѣ́ствуетъ: Я́ко святѣ́йшій патріа́рхъ Царегра́дскій Іо́сифъ повелѣ̀ ему̀ глаго́лати ДВА́ЖДЫ свята́я АЛЛИЛУ́ІА, а въ тре́тіе СЛА́ВА ТЕБѢ̀ БО́ЖЕ. И са́мъ преподо́бный слы́ша въ Царѣгра́дѣ въ церква́хъ и въ монастырѣ́хъ пѣ́вшихъ тогда̀ та́ко. И е́же о́нъ отъ проти́вящагося ему̀ Іо́ва роспо́па во Пско́вѣ за Аллилу́ію мно́ги скорби претерпѣ̀ и его̀ предадѐ Бо́жію Суду̀, и́же жи́въ черьвмѝ искипѣ̀. И по сме́рти преподо́бнаго Пресвята́я Богоро́дица ЗАПРЕТЍ СПИСА́ТЕЛЮ ТРЕГУ́БОЕ АЛЛИЛУ́ІА, А СУГУ́БОЕ съ приглаше́ніемъ ПѢ́ТИ ПОВЕЛѢ̀. Сія̀ же и Собо́рный Стогла́въ та́ко засвидѣ́льствуетъ» („Керженскіе Отвѣты“, стр. н҃–н҃а /50–51/).

«л҃є /35/. По свидѣ́тельству Арсе́нія Суха́нова [въ кни́зѣ его̀ Проскинита́рій, илѝ Покло́нникъ святы́хъ мѣ́стъ], бы́вшаго въ Палести́нѣ въ лѣ́то ҂ӡр҃нӡ-мъ /7157-м/, и рн҃и /158-м/ и рн҃ⱚ /159-м/. Поя́шеся во о́но вре́мя во мно́гихъ гре́ческихъ це́рквахъ ДВА́ЖДЫ АЛЛИЛУ́ІА по три́жды. Почему̀ я́вствуются, я́ко ещѐ тогда̀ не искорени́ся въ гре́ческихъ це́рквахъ СУГУ́БОЕ АЛЛИЛУ́ІА, а́ще и не вездѣ̀, но по обыкнове́нію древлецерко́вному въ нѣ́коихъ це́рквахъ согла́сно россíйскимъ це́рквамъ поя́шеся» („Керженскіе Отвѣты“, стр. н҃д /54/).

«По s҃-й /6-й/ пѣ́сни Кондакъ свято́му, и и́косъ. На концѣ̀ Кано́на Сѣда́лны воскре́сны. Та́же Непоро́чны, со Аллилу́іа, гла́съ є҃ /5/. На коне́цъ благослове́нъ есѝ Го́споди научѝ мя̀ оправда́ніемъ Твои́мъ, и Тропарѝ непоро́чномъ воскре́сны съ гла́сомъ, та́же Аллилуіа два́жды, Сла́ва Тебѣ̀ Бо́же, по три́жды» (Тактикон Никона Черногорца, часть г҃ /3/, лис. т҃г /303/).

Комментарии